Boek

Aankomstdatum

Vetrekdatum

Aantal personen

Accomodaties

Privacy

Informatie volgens artikel 13 van het Italiaans Wetsbesluit 196/03 - Wet bescherming Persoonsgegevens (gepubliceerd in de Staatscourant van 29 juli 2003, algemene serie nr. 174, gewone supplement nr. 123/L).

1. De bedoelde wet regelt de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en legt een reeks van verplichtingen op aan degenen die informatie betreffende andere personen verwerken.

2. In de hier genoemde wetgeving wordt met "verwerking" van gegevens "iedere behandeling of totaal van behandelingen ook zonder gebruik van elektronische instrumenten, bedoeld voor het onderhouden van een database, het redigeren van al dan niet boekhoudkundige formulieren, het invullen van modelformulieren voor inkomstenbelasting beperkt tot kaders zonder betrekking op werknemers en eventueel kaders van werknemers, het verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, raadplegen, uitwerken, wijzigen, selecteren, extraheren, vergelijken, gebruiken, koppelen, blokkeren, meedelen, verspreiden, verwijderen en vernietiging van gegevens, ook al zijn deze niet in een database opgenomen, opstellen van software die door u aan ons is besteld en Websites die door u aan ons is besteld, reparatie van computers en hierin aanwezige gegevens, hierbij inbegrepen het systeemwachtwoord en de ingestelde beveiligingen en elke andere uitdrukkelijke handeling die voortvloeit uit activiteiten die door ons Bedrijf worden uitgevoerd.

3. In verband met de hieronder genoemde posities waarin u zich zou kunnen bevinden in relatie tot ons Bedrijf:
- contracten voor levering van materiële en immateriële goederen en diensten;
- alle soorten handelsrelaties en vormen van samenwerking;
Wij informeren u dat uw Bedrijfsgegevens en die van de fysieke personen die in opdracht van u, namens en voor u werken, onmisbaar zijn voor de normale handelingen die inherent zijn aan deze relaties en dientengevolge is het verstrekken van deze gegevens verplicht;

4. Een eventuele weigering van het verstrekken van gegevens heeft tot gevolg dat hetgeen in punt 3 is genoemd geen voortgang kan vinden;

5. Alle gevraagde gevens zijn verplicht. Bij de verwerking kunnen wij gevens inzien die volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens als gevoelig worden bestempeld, omdat het gegevens zijn over gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen. Vanwege alle bovengenoemde redenen vragen wij u om een schriftelijke toestemming voor de verwerking.

6. De gegevens zullen voornamelijk met elektronische en digitale instrumenten worden verwerkt en hetzij op gegevensdragers, op papier of op ieder andere daarvoor geschikte drager worden opgeslagen, waar alleen personeel dat met de opdracht is belast toegang tot heeft, in overeenstemming met de minimale veiligheidsmaatregelen krachtens het Technisch Reglement omtrent minimale veiligheidsmaatregelen, Bijlage B van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Richtlijn 2009/136/EGMeer informatie over reclame van Google Adwords en Remarketing vindt u op de Publiciteitsnormen van Google

8. Mededelingen en verspreiding van de gegevens: de door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor mededeling en/of verspreiding teneinde contractuele relaties met ons Bedrijf tot stand te brengen of daarmee verbonden doeleinden, voor doeleinden inherent aan de weergave van referenties, voor handels- en reclameactiviteiten voor de producten van ons Bedrijf; bovendien kunnen deze worden meegedeeld aan:
- personeel van de werkplaats en/of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor en opgedragen is met de bewerking van het beheer van de door u gevraagde dienst; het personeel is voldoende geïnstrueerd in zaken van veiligheid van de persoonsgegevens en de Wet op de bescherming van Persoonsgegevens.
- Belastingdienst, Organen van de Fiscale Politie, Militaire Politiedienst, Arbeidsinspectie en in het algemeen alle organen die belast zijn met het verifiëren en controleren van de naleving van de voorschriften ten behoeve van bovengenoemde doeleinden.
- Beroepsorganisatie en Centra voor Fiscale Bijstand voor voltooiing van de genoemde diensten voor bovengenoemde doeleinden en door ons opgedragen Professioneel Onderzoek voor de verwerking van onze gegevens.

9. De verwerking van de gegevens vereist de identificatie van enkele individuen waarop specifieke verplichtingen en verantwoordelijkheden rusten. In dit geval wordt het volgende vermeld:
De rechthebbende en verantwoordelijke persoon voor de verwerking van de gegevens is : GESTIONI BENACENSI S.P.A. met operatieve zetel in Via Fossalta, 42 - 37017 - Lazise (VR) - IT Tel. +39 0457590456 - Fax +39 045 7590939 BTW-nummer 02219040231
- Degenen die belast zijn met de verwerking van de gegevens: zijn de werknemers of mederwerkers van Piani di Clodia.

10. De betreffende gegevens zullen worden verwerkt:
- op alle soorten papier en elektronische dragers;
- door individuen die hiervoor toestemming hebben en die voortdurend geïdentificeerd zijn, voldoende geïnstrueerd en zich bewust zijn van de beperkingen die door de geldende wetten worden opgelegd;
- met als taak om de gegevens prompt bij te werken en verouderde, onnodige of niet rilevante gegevens te verwijderen.
- met als taak om de wettelijke voorgeschreven organisatorische maatregelen en veiligheidsmaatregelen te nemen om de privacy ten aanzien van de betrokkene te garanderen en onrechtmatige toegang van derden of onbevoegden te vermijden.

11. Voor de meest volledige kennis over de problematiek vermelden wij dat de artikelen 7, 8, 9 van de Geconsolideerde Tekst de Rechten van de Betrokkenen beschermen; hieronder vermelden wij artikel 7 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten):
1. De betrokkene heeft het recht om bevestiging te krijgen omtrent het wel of niet bestaan van persoonsgegevens die hem/haar aangaan, ook als deze nog niet zijn geregistreerd, en hierover in begrijpelijke woorden te worden ingelicht.
2. De bertokkene heeft het recht om kennis te nemen van:
a) de oorsprong van zijn persoonsgegevens;
b) de doeleinden en methoden van verwerking;
c) de toegepaste logica in geval van verwerking met het gebruik van elektronische middelen;
d) de identiteit van de rechthebbende, de verantwoordelijke personen en toegewezen vertegenwoordiger volgens art 5, paragraaf 2;
e) de individuen of categorieën van individuen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die hierover ter kennis kunnen worden gebracht als toegewezen vertegenwoordiger van de overheidsgebied, van verantwoordelijke personen of met de opdracht belaste personen;
3. De betrokkene heeft het recht op het verkrijgen van: a) bijwerking, de rectificatie of, indien gewenst, de aanvulling van gegevens; b) de verwijdering, de omvorming in anonieme vorm of afscherming van gegevens die onrechtmatig werden verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of vervolgens werden verwerkt; c) het bewijs dat de handelingen die bij punt a) en b) ter kennis zijn gebracht, ook wat de inhoud aangaat, aan degenen aan wie de gegevens werden meegedeeld of verspreid, met uitzondering van het geval dat dit niet mogelijk is of een gebruik impliceert van middelen die in een duidelijk onevenredige verhouding staan ten opzichte van het beschermde recht. 4) De betrokkene heeft het recht zich, geheel of gedeeltelijk te verzetten: a. om legitieme redenen, tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, zelfs ook al hebben ze betrekking op het doel van de verzameling: b. de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, die tot doel hebben het verzenden van reclamemateriaal of de directe verkoop of het verrichten van marktonderzoek of commerciële mededeling.

Om de bovengenoemde rechten zoals voorgeschreven in art. 7 van de Wet bescherming Persoonsgegevens uit te oefenen, moet betrokkene zich schriftelijk wenden tot: GESTIONI BENACENSI S.P.A. met operatieve zetel in Via Fossalta, 42 - 37017 - Lazise (VR) - IT Tel. +39 0457590456 - Fax +39 045 7590939 BTW-nummer 02219040231

Waar zijn wij

Via Fossalta, 42
37017 - Lazise (VR) - IT
Tel +39 0457590456 - Fax +39 045 7590939
info@pianidiclodia.it